Stichting Honours Biomedische Wetenschappen

Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

  • info@stichtinghbu.nl

Honours Programma

Het Honours Programma van Biomedische Wetenschappen (HP-BMW) is voor studenten die naast hun bachelor meer uitdaging zoeken en zich verder willen verdiepen in de biomedische wereld. Het programma duurt twee jaar en start in het 2estudiejaar van de bachelor BMW. Binnen de twee jaar van het Honours Programma vergaart een student die het Honours programma afsluit in totaal 45 extra studiepunten(EC: European Credit) bovenop 180 studiepunten die hij of zij behaalt bij het afronden van de bachelor BMW. Tijdens het Honours programma werkt een student individueel aan projecten, maar er is ook een gemeenschappelijk deel. Het HP-BMW bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Groepsbijeenkomsten (7,5EC)
  • Individueel Honours project (15EC)
  • Keuzeonderdelen (22,5 EC)
  • Buitenlandse reis

Hieronder worden de bovenstaande componenten van het Honours Programma toegelicht.

Groepsbijeenkomsten

Maandelijks komen de Honours Studenten van een jaarlaag samen tijdens een groepsbijeenkomst. Tijdens deze groepsbijeenkomst en gedurende het hele Honours Programma worden de Honours Studenten begeleidt door een docent. Dat zijn op dit moment Dr. Tobias Dansen en Dr. Kristin Denzer.

De groepsbijeenkomsten kunnen door de Honours Studenten redelijk vrij ingevuld worden en kunnen onder andere bestaan uit een ‘Journal Club’, hierbij bereiden de studenten een wetenschappelijk artikel voor en bespreken dit vervolgens tijdens de bijeenkomst. Ook kunnen sprekers uitgenodigd worden of kunnen de studenten een bedrijf of lab bezoeken. Verder is er tijdens de groepsbijeenkomsten ook tijd en aandacht voor de voortgang van het individueel Honours project van elke Honours Student.

Individueel Honours Project

Een groot onderdeel van het Honours Programma is het individueel Honours project (IP). Dit onderdeel is 15 studiepunten waard en wordt grotendeels zelfstandig uitgevoerd, vaak onder begeleiding van een (senior) onderzoeker. Voor het IP wordt ongeveer 400 uur gerekend. Dit komt overeen met de tijd die een gemiddelde student aan twee BMW cursussen (2x 7,5EC) besteed. Hoe de Honours Student deze tijd indeelt, is geheel aan de student zelf. Zo kan een deel van het IP gedaan worden in de zomervakantie, maar ook kan de student één reguliere keuzecursus (7,5 EC) laten vallen en deze tijd gebruiken voor het IP.

Voor het IP wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht van de Honours Student. Hierbij behoort ook een hoge vrijheid bij het invullen van het IP. Zo kan de student zelf het onderwerp en de begeleider kiezen. Enkele mogelijke IPs zijn het schrijven van een review of het doen van een experimentele stage, maar ook een project in het bedrijfsleven of onderwijs wordt gestimuleerd. Hierbij kan de Honours Student dus echt zijn/haar vrijheid gebruiken om een project te doen, wat binnen de reguliere bachelor nauwelijks tot niet mogelijk is.

Keuzeonderdelen

Naast bovenstaande onderdelen staan ook 22,5 studiepunten gereserveerd voor keuzeonderdelen. Deze punten kunnen behaald worden door drie aanvullende ‘projecten’ uit te voeren. Dit kan door een reguliere cursus om te dopen tot een Honours cursus. Hiervoor dient de Honours Student een verbredende of verdiepende opdracht te doen voor de cursus. Ook het volgen van de cursussen Oriëntatie Honours Programma in jaar 1 en/of de cursus One Health in jaar 2 gelden elk als één keuzeonderdeel. Ook is het mogelijk om een Descartes cursus te volgen of een andere verbredende/verdiepende activiteit, zoals winterschools, summerschools, andere Honours cursussen van de UU of andere universiteiten, etc. Ook het deelnemen aan het bestuur van Stichting HBU staat gelijk aan een keuzeonderdeel (7,5 EC).

Honours cursus

Een Honours cursus kan gedaan worden door een reguliere BMW cursus te verzwaren tot een Honours cursus. Hiervoor overlegt de Honours Student met de cursuscoördinator van de desbetreffende BMW cursus over het uitvoeren van een extra opdracht op de BMW cursus. Deze opdracht wordt door de Honours Student zelf voorgelegd. Een verzwarendeopdracht staat gelijk aan 7,5 studiepunten binnen de keuzeonderdelen.

Oriëntatie Honours Programma

Sinds het studiejaar 2014-2015 is er in het 3eblok van het 1ejaar van BMW de mogelijkheid om de cursus ‘Oriëntatie Honours Programma’ te volgen. Dit is een niveau 1 cursus waar de student kennis kan maken met het Honours programma van BMW. De student voert onder begeleiding een klein individueel project uit en neemt deel aan groepsbijeenkomsten met andere cursusgenoten. Het afronden van deze cursus telt ook mee als een keuzeonderdeel (7,5 EC) binnen het Honours Programma.

One Health

De cursus ‘One Heath’ is een niveau 3 cursus in de 4eperiode van het 2ejaar van de bachelor BMW. BMW biedt deze cursus met name aan voor Honours Studenten van Biomedische Wetenschappen, Farmacie en Diergeneeskunde. Maar ook de Honours Studenten van studies als Rechten en Economie worden aangemoedigd om deze cursus te volgen. Het is dus een interdisciplinaire cursus waarbij de Honours Studenten samenwerken met de studenten van andere studies en kijken naar de gezondheid van mens, dier en milieu. Stichting HBU vroeg HP student Joris Hageman naar zijn ervaring met het vak One Health:

“One Health is een vak dat heel anders is dan de meeste vakken. Colleges worden niet gegeven in de grote collegezalen, maar in kleine zaaltjes. Hierdoor wordt de drempel tot discussies over de verhalen veel lager. Ook het feit dat vooral Honours studenten deelnemen aan de cursus zorgt dat er veel discussie over de onderwerpen ontstaat. Studenten worden uitgedaagd om meer mee te denken. One Health gaat voor een groot deel over zoönoses: ziektes die overdraagbaar zijn van dier op mens. Een voorbeeld hiervan, dat veel in het nieuws is geweest, is Ebola. Tijdens het vak wordt onder andere besproken hoe het kan dat dit virus slechts een paar jaar geleden uitbrak, terwijl het al decennia bestaat. Hierbij worden niet alleen biomedische aspecten behandeld, maar vooral ook de impact die een ziekte kan hebben op de wereld en de regels en reglementen die voor uitbraken bestaan. Een ander voorbeeld van een onderwerp dat aan bod komt is antibioticaresistentie. Hoe kan het dat bacteriën steeds resistenter worden? Wat zijn hier de gevolgen van? Hoe kunnen we hier iets tegen doen? Bij One Health hoort geen tentamen. Het cijfer wordt bepaald door het projectonderwijs (vergelijkbaar met project 1 en 2) dat in de laatste paar weken van de cursus plaatsvindt.”

Het afronden van de cursus One Health geldt ook als een keuzeonderdeel (7,5 EC) binnen het Honours Programma. Voor meer informatie over de cursus ‘One Health’ wordt hier verwezen naar de studiegids van de opleiding Biomedische Wetenschappen.

Buitenlandse Reis

De Honours Studenten gaan elk jaar, van het twee jaar durende Honours Programma, op Buitenlandse Reis. Deze Buitenlands Reis worden georganiseerd door de Honours Studenten zelf. Tijdens de reis worden labs van biomedische bedrijven, universiteiten en andere instituten bezocht. Maar er is ook tijd voor culturele activiteiten en studentenactiviteiten. De laatste jaren zijn de Honours Studenten onder andere naar Heidelberg, Stockholm en Cambridge geweest. Deelname aan minimaal één van de twee Buitenlandse Reizen is een verplicht onderdeel van het Honours Programma, waar de Honours Student aan moet deelnemen.

SPONSORING

Stichting HBU heeft een groot aantal mogelijkheden om te sponsoren. Mocht u interesse hebben, dan kunt u ons bereiken op info@stichtinghbu.nl.

Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

© Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht 2019