Stichting Honours Biomedische Wetenschappen

Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

  • info@stichtinghbu.nl

Honours Programma

Wat is het Honours programma van Biomedische Wetenschappen? Het BMW Honours programma  is voor studenten die naast hun bachelor meer uitdaging zoeken en zich verder willen verdiepen in de biomedische wereld. Het programma duurt twee jaar en start in het 2e studiejaar van de bachelor. Binnen deze twee jaar vergaart een student die het Honours programma afsluit in totaal 45 extra studiepunten (EC: european credit) bovenop de 180 studiepunten die hij of zij behaalt bij het afronden van de bachelor BMW. Tijdens het Honours programma werkt een student individueel aan projecten, maar er zijn ook groepsactiviteiten. Het HP-BMW bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Groepsactiviteiten (15EC)
  • Groepsbijeenkomsten (7,5EC)
  • BMW cursus ‘One Health’ (optioneel) (7,5EC)
  • Buitenlandse reis
  • Individuele activiteiten (30EC)
  • Individueel Honours project (15EC)
  • Eigen invulling (15EC)

Hieronder worden de bovenstaande componenten van het Honours programma toegelicht.

 

Groepsbijeenkomsten

Maandelijks komt een Honours student met de andere HP studenten van haar jaargang samen tijdens een vergadering. Vanuit de studie BMW is er voor elke HP jaarlaag een begeleider aangesteld die aanwezig is bij de groepsbijeenkomsten.

Tijdens de vergadering wordt er uit de studenten een voorzitter en een notulist gekozen. Vaak is er door de studenten een ‘Journal Club’ voorbereid waarbij een wetenschappelijk artikel gepresenteerd en besproken wordt. Verder is er tijdens de groepsbijeenkomsten ook tijd en aandacht voor de voortgang van het individueel Honours project van elke HP student. Soms worden er tijdens de bijeenkomsten onderzoekers uitgenodigd die over hun werk vertellen of maken de Honours studenten een uitstapje naar een lab.

 

One Health

‘One Heath’ is een niveau 3 cursus in de 4e periode van het 2e jaar van de BMW bachelor. BMW biedt deze cursus met name aan voor Honours studenten van Biomedische Wetenschappen, farmacie en diergeneeskunde. Maar ook de Honours studenten van studies als rechten en economie worden aangemoedigd om deze cursus te volgen. Het is dus een multidisciplinaire cursus waarbij de Honours studenten samenwerken met studenten van andere studies en kijken naar de gezondheid van mens, dier en milieu. HBU vroeg HP student Joris Hageman naar zijn ervaring met het vak One Health:

“One Health is een vak dat heel anders is dan de meeste vakken. Colleges worden niet gegeven in de grote collegezalen, maar in kleine zaaltjes. Hierdoor wordt de drempel tot discussies over de verhalen veel lager. Ook het feit dat vooral Honours studenten deelnemen aan de cursus zorgt dat er veel discussie over de onderwerpen ontstaat. Studenten worden uitgedaagd om meer mee te denken. One Health gaat voor een groot deel over zoönoses: ziektes die overdraagbaar zijn van dier op mens. Een voorbeeld hiervan, dat veel in het nieuws is geweest, is Ebola. Tijdens het vak wordt onder andere besproken hoe het kan dat dit virus slechts een paar jaar geleden uitbrak, terwijl het al decennia bestaat. Hierbij worden niet alleen biomedische aspecten behandeld, maar vooral ook de impact die een ziekte kan hebben op de wereld en de regels en reglementen die voor uitbraken bestaan. Een ander voorbeeld van een onderwerp dat aan bod komt is antibioticaresistentie. Hoe kan het dat bacteriën steeds resistenter worden? Wat zijn hier de gevolgen van? Hoe kunnen we hier iets tegen doen? Bij One Health hoort geen tentamen. Het cijfer wordt bepaald door het projectonderwijs (vergelijkbaar met project 1 en 2) dat in de laatste paar weken van de cursus plaatsvindt.” De cursus ‘One Health’ is een verplicht onderdeel van het Honours Programma en de Honours studenten verdienen 7,5 studiepunten voor het succesvol afronden van deze cursus. Voor meer informatie over de cursus ‘One Health’ wordt hier verwezen naar de studiegids van de opleiding Biomedische Wetenschappen.

 

Buitenlandse Reis

De HP studenten gaan elk jaar van het twee jaar durende programma op buitenlandse reis. Deze reizen worden georganiseerd door de HP studenten. Tijdens de reis worden labs van biomedische bedrijven, universiteiten en andere instituten bezocht. Maar er is ook tijd voor culturele activiteiten en studentenactiviteiten. De buitenlandse reizen zijn een verplicht onderdeel van het Honours programma.

 

Individueel Honours Project

Een groot onderdeel van het Honours programma is het individueel Honours project. Dit onderdeel is 15 studiepunten waard en wordt grotendeels zelfstandig uitgevoerd. Voor het individueel Honours project wordt ongeveer 400 uur gerekend. Dit komt overeen met de tijd die een gemiddelde student aan twee BMW cursussen (2x 7,5EC) besteed. Hoe de student deze tijd indeelt is geheel aan de student zelf. Zo kan je er voor kiezen om een aantal weken stage te lopen bij een lab in de zomervakantie of juist over een lange tijd thuis werken aan een schrijfopdracht. De HP student heeft veel vrijheid bij het invullen van dit project en kiest zelf onderwerp en begeleider. Op deze pagina zijn ook een aantal voorbeelden van individuele Honours projecten te vinden.

 

Eigen Invulling

Naast bovenstaande onderdelen staan ook 15 studiepunten van de 45 Honours studiepunten gereserveerd voor eigen invulling. Deze punten kunnen behaald worden door een BMW cursus om te dopen tot ‘Honours cursus’. Dit betekent dat de Honours student met de cursuscoördinator van de betreffende BMW cursus overlegt over het uitvoeren van een extra opdracht die aansluit op de BMW cursus. Bij de 7,5 studiepunten die de HP student dan behaalt bij het afronden van het vak verdient de student ook 7,5 studiepunt voor het Honours programma.

Sinds studiejaar 2014-2015 is er in de het 3e blok van het 1e jaar van BMW de mogelijkheid om de cursus ‘Oriëntatie Honours Programma’ te volgen. Dit is een niveau 1 cursus waar een student kennis kan maken met het Honours programma van BMW. De student voert onder begeleiding een klein individueel project uit en neemt deel aan groepsbijeenkomsten met andere cursusgenoten. De 7,5 studiepunten die je als student verkrijgt bij het afronden van ‘Oriëntatie Honours Programma’ tellen ook voor ‘Eigen invulling’ bij het Honours programma.

SPONSORING

Stichting HBU heeft een groot aantal mogelijkheden om te sponsoren. Mocht u interesse hebben, dan kunt u ons bereiken op info@stichtinghbu.nl.

Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

© Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht 2019