Honoursprogramma


Het Honours Programma van Biomedische Wetenschappen (HP-BMW) is voor studenten die naast hun bachelor meer uitdaging en verbreding zoeken en zich verder willen verdiepen in de biomedische wereld. Het HP-BMW duurt twee jaar en start in het 2e studiejaar van de bachelor BMW. Binnen de twee jaar van het HP-BMW vergaart een student die het Honours Programma afsluit in totaal 45 studiepunten (European Credit: EC), waarvan er 22,5 meetellen bovenop de 180 EC die bij het afronden van de bachelor BMW worden behaald. Daarnaast kan er één keuzecursus worden ingeruild voor de actieve deelname aan groepsbijeenkomsten. In dat geval sluit de Honoursstudent de bachelor BMW af met 195 EC.

Tijdens het Honours Programma werkt een student individueel aan projecten, maar er is ook een gemeenschappelijk deel. Het HP-BMW bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Groepsbijeenkomsten (7,5 EC)
  • Individueel Project (15 EC)
  • Keuzeonderdelen (22,5 EC)
  • Buitenlandse reis

Hieronder worden de bovenstaande componenten van het Honours Programma toegelicht.



Groepsbijeenkomsten


Maandelijks komen de Honoursstudenten van een jaarlaag samen tijdens een groepsbijeenkomst. Tijdens deze groepsbijeenkomst en gedurende het hele Honours Programma worden de Honoursstudenten begeleid door een docent. Dat zijn op dit moment Dr. Kristin Denzer (HP12) en Dr. Tobias Dansen (HP13).

De groepsbijeenkomsten kunnen door de Honoursstudenten redelijk vrij ingevuld worden en kunnen onder andere bestaan uit een ‘Journal Club’; hierbij bereiden de studenten een wetenschappelijk artikel voor en bespreken dit vervolgens tijdens de bijeenkomst. Ook kunnen sprekers uitgenodigd worden of kunnen de studenten een bedrijf of lab bezoeken. Verder is er tijdens de groepsbijeenkomsten ook tijd en aandacht voor de voortgang van het Individueel Project van elke Honoursstudent.



Individueel Project


Een groot onderdeel van het Honours Programma is het Individueel Project (IP). Dit onderdeel is 15 EC waard en wordt grotendeels zelfstandig uitgevoerd, vaak onder begeleiding van een (senior) onderzoeker, docent of andere expert. Voor het IP wordt ongeveer 400 uur gerekend. Dit komt overeen met de tijd die een gemiddelde student aan twee BMW cursussen (2x 7,5 EC) besteed. Hoe de Honoursstudent deze tijd indeelt, is geheel aan de student zelf. Zo kan een deel van het IP gedaan worden in de zomervakantie, maar een deel kan ook gedaan worden in de plaats van één keuzecursus. De Honoursstudent kan namelijk één reguliere BMW keuzecursus laten vallen om de tijd te compenseren van de eerder genoemde groepsbijeenkomsten. Deze vrijgekomen tijd kan dan natuurlijk goed gebruikt worden voor het IP van de student.

Voor het IP wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht van de Honoursstudent. Hierbij behoort ook een hoge vrijheid bij het invullen van het IP. Zo kan de student zelf het onderwerp en de begeleider kiezen. Enkele mogelijke IPs zijn het schrijven van een review of het doen van een experimentele stage, maar ook een project in het bedrijfsleven of onderwijs wordt gestimuleerd. Enkele voorbeelden van eerder gedane IPs zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen van een lesmodule voor de middelbare school, het doen van een wetenschappelijke stage, het schrijven van een review, maar ook het schrijven van biomedische gedichten of het opzetten van een expositie. Hierbij kan de Honoursstudent dus echt een creatief project doen met een grote mate van vrijheid, wat binnen de reguliere bachelor BMW nauwelijks tot niet mogelijk is.



Keuzeonderdelen


Binnen het HP-BMW zijn er ook 22,5 EC gereserveerd voor keuzeonderdelen. Een keuze is het omdopen van een reguliere cursus tot een Honourscursus. Hiervoor dient de Honoursstudent een verbredende en/of verdiepende opdracht te doen voor de cursus. Ook het volgen van de cursussen ‘Oriëntatie Honours Programma’ in jaar 1 en/of ‘One Health’ in jaar 2 gelden elk als één keuzeonderdeel (7,5 EC). Daarnaast is het mogelijk om een Descartes cursus te volgen of een andere verbredende en/of verdiepende activiteit, zoals congresbezoeken, summerschools, andere Honourscursussen van de UU of zelfs van andere universiteiten, etc. Ook het deelnemen aan het bestuur van Stichting HBU staat gelijk aan één keuzeonderdeel (7,5 EC).



Honourscursus


Een Honourscursus kan gedaan worden door een reguliere BMW cursus te verzwaren tot een Honourscursus. Hiervoor bedenkt de Honoursstudent zelf, in overleg met de cursuscoördinator van de desbetreffende BMW cursus, wat deze extra opdracht gaat worden. Eén verzwarende opdracht staat gelijk aan 7,5 EC binnen de keuzeonderdelen en omvat minimaal 42 uur. Het is daarnaast niet mogelijk om van meer dan twee reguliere BMW cursussen een Honourscursus te maken. Daarvan mag maximaal één cursus uit jaar 1 van de bachelor BMW verzwaard worden. De Honoursstudenten moeten dus naast het verzwaren van BMW cursussen tot Honourscursussen minimaal één ander keuzeonderdeel doen (zie ook OER art. 3.10 en bijlage 8 van de OER). Enkele voorbeelden van eerder gedane verzwaringen zijn het maken van E-modules, filmpjes, mini-reviews en zelfs hele colleges kunnen afkomstig zijn van Honoursstudenten.


Oriëntatie Honours Programma

Sinds het studiejaar 2014-2015 is er in periode 3 van jaar 1 van de bachelor BMW de mogelijkheid om de cursus ‘Oriëntatie Honours Programma’ te volgen. Dit is een niveau 1 cursus waar de student kennis kan maken met het Honours Programma van BMW. Stichting HBU vroeg Honoursstudent Merel Smid naar haar ervaringen met de cursus ‘Oriëntatie Honours Programma’:

“De cursus Oriëntatie Honours Programma (OHP) is een veelzijdige cursus waarbij je als student de kans krijgt om veel initiatief en creativiteit te tonen. De groep is kleinschalig en gemotiveerd, wat zorgt voor een gezellige en betrokken sfeer. Tijdens de cursus schrijf je in tweetallen een Engelstalige review, waarvan je niet alleen het onderwerp mag kiezen, maar ook de invalshoek. Hierbij kan je bijvoorbeeld kijken naar de moleculaire mechanismen of meer naar de klinische kant. Tijdens het schrijfproces voer je gesprekjes met Astrid Freriksen, coördinator van de cursus. Zij is ontzettend enthousiast en geïnteresseerd in alle projecten. Ook geeft ze leerzame feedback en interessante overwegingen voor de insteek van je review. Naast deze gesprekken verzorgt Astrid ook werkcolleges, die een soort workshops vormen voor de verschillende wetenschappelijke skills die je nodig hebt tijdens OHP. Eén van deze skills is het geven van een goede peer review, wat meetelt voor je eindcijfer.

Richting het einde van de cursus schrijf je ook individueel een Nederlandstalig krantenartikel over een gekozen aandoening. Dat is even schakelen, maar het is vooral een leuke uitdaging om je onderwerp in een ander, aantrekkelijk jasje te mogen steken! De cursus wordt afgesloten met een Engelstalige presentatie van elk tweetal over hun review.

OHP is echt een aanrader voor elke gemotiveerde student die er van houdt om zelfstandig aan de slag te gaan. De cursus biedt de kans om een interessant onderwerp uit te diepen in verschillende vormen (review, krantenartikel, presentatie) en je skills als toekomstige wetenschapper een boost te geven. Tot slot vormt de cursus natuurlijke de perfecte voorbereiding op het Honoursprogramma!”

Het afronden van de cursus ‘Oriëntatie Honours Programma’ geldt als één keuzeonderdeel (7,5 EC) binnen het Honours Programma. Voor meer informatie over de cursus ‘Oriëntatie Honours Programma’ zie dan de studiegids van de opleiding Biomedische Wetenschappen.


One Health

De cursus ‘One Heath’ is een niveau 3 cursus in Periode 4 van jaar 2 van de bachelor BMW. BMW biedt deze cursus met name aan voor Honoursstudenten van Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde en Diergeneeskunde. Maar ook de Honoursstudenten van studies als Rechten en Economie worden aangemoedigd om deze cursus te volgen. Het is dus een interdisciplinaire cursus waarbij de Honoursstudenten samenwerken met de studenten van andere studies en kijken naar de gezondheid van mens, dier en milieu. Stichting HBU vroeg Honoursstudent Janneke Kieviet naar haar ervaring met de cursus ‘One Health’:

“One Health is een interdisciplinaire cursus, waarbij er dus naast (Honours)studenten van BMW, ook bijvoorbeeld Geneeskunde-, Diergeneeskunde-, Rechten- en Economiestudenten in de groep zitten. Dit maakt het vak extra interessant, omdat onderwerpen vanuit verschillende disciplines belicht worden ofwel vanuit een One Health approach. Hierdoor zijn er ook sneller discussies over de hoorcolleges. Tijdens dit vak leer je onder andere van alles over zoönose, verschillende pandemieën en risk assessment. Ook wordt er gedurende de 10 weken aan een groepsproject gewerkt met een echt “One Health thema”. Zo hebben groepjes het concept van een floating farm beschreven, de gevolgen van plastic in de oceaan op de voedselketen bekeken en het gebruik van Anthrax als biowarfare onderzocht. Dit allemaal onder begeleiding van een aantal heel enthousiaste docenten!”

Het afronden van de cursus ‘One Health’ geldt ook als één keuzeonderdeel (7,5 EC) binnen het Honours Programma. Voor meer informatie over de cursus ‘One Health’ zie dan de studiegids van de opleiding Biomedische Wetenschappen.



Andere activiteiten


Naast de verzwaringen van reguliere BMW cursussen en het volgen van ‘Oriëntatie Honours Programma’ en/of ‘One Health’, zijn er nog andere mogelijkheden die als keuzeonderdelen mee kunnen tellen binnen het Honours Programma. Zo telt een Descartes cursus ook als een keuzeonderdeel en deelname aan het bestuur van Stichting HBU staat ook gelijk aan één keuzeonderdeel (7,5 EC). Het is ook mogelijk om andere activiteiten uit te voeren, zoals winterschools, summerschools, congresbezoeken, etc. Dit wordt bepaald in overleg met de HP-coördinator.



Buitenlandse Reis


De Honoursstudenten gaan elk jaar, van het twee jaar durende Honours Programma, op Buitenlandse Reis. Deze Buitenlandse Reis wordt georganiseerd door de Honoursstudenten zelf. Tijdens de reis worden labs van biomedische bedrijven, universiteiten en andere onderzoeksinstituten bezocht. Daarnaast is er ook tijd voor culturele activiteiten en studentenactiviteiten. De laatste jaren zijn de Honoursstudenten onder andere naar Oxford, Parijs, Heidelberg, Stockholm en Cambridge geweest. Deelname aan minimaal één van de twee Buitenlandse Reizen is een verplicht onderdeel van het Honours Programma.